Infolinka: 0905 703 401 info@odskodneniepzp.sk

Škoda na zdraví

 Spolupracujeme so skúsenými advokátmi, znalcami a lekármi

 

Zranenému môžu vzniknúť nároky zo škody na zdraví,

ktorú utrpel v dôsledku

 

 

                                        a) dopravnej nehody

                                        b) pracovného úrazu a choroby z povolania

                                        c) zanedbania zdravotnej starostlivosti

BOLESTNÉ

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo. Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. V rámci bolestného sa odškodňujú rôzne pomliaždenia, vykĺbenia, zlomeniny hornej, či dolnej končatiny a poškodenia iných anatomických častí ľudského tela. Pri určení rozsahu náhrady za bolesť sa vychádza zo zdarvotnej dokumentácie poškodeného. Pritom je potrebné rešpektovať zákonom určené pravidlá pre hodnotenie bolesti.

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

 

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo naplnenie jeho spoločenských úloh. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. V rámci trvalých následkov sa odškodňujú rôzne obmedzenia pohyblivosti pohybového aparátu horných a dolných končatín, jazvy, popáleniny, či iné trvalé následky.

 

ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa určuje ako úrazový príplatok. Poškodený má nárok na stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Strata na zárobku sa poskytuje počas trvania pracovnej neschopnosti. Nárok na jej priznanie zanikne ukončením pracovnej neschopnosti. Predpokladom priznania tohto nároku je, že poškodený má nárok na náhradu príjmu alebo nárok na nemocenské. Pri určení výšky úrazového príplatku sa vychádza z denného vymeriavacieho základu zraneného .

 

ÚRAZOVÁ RENTA

Strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa určuje ako úrazová renta. Predpokladom priznania nároku je pokles pracovnej neschopnosti u zraneného o viac ako 40 %. To znamená invalidita zraneného. Mieru poklesu pracovnej schopnosti posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Pri určení výšky úrazovej renty sa vychádza z denného vymeriavacieho základu a miery poklesu pracovnej schopnosti. Nárok na stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti zanikne dovŕšením dôchodkového veku alebo priznaním predčasného starobného dôchodku.

JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE

Ak pokles pracovnej schopnosti bude u zraneného od 10 % do 40 %, vznikne mu nárok na jednorazové vyrovnanie. Mieru poklesu pracovnej schopnosti posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Ak by sa zhoršila pracovná schopnosť a pokles pracovnej schopnosti by opäť presiahol 40 %, vznikne zranenému nárok na úrazovú rentu. Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

Fyzická osoba, voči ktorej mal zomretý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Pozostalostná úrazová renta predpokladá  súdom určenú vyživovaciu povinnosť zosnulého. Pozostalostná úrazová renta sa určuje ako výživné, ktoré bol zosnulý povinný platiť ku dňu svojej smrti. Nesmie presiahnuť úrazovú rentu, na ktorú by mal zosnulý nárok pri 100 % strate pracovnej schopnosti. Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať súdom určená vyživovacia povinnosť.

NÁKLADY POHREBU

Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom má osoba, ktorá uhradila náklady spojené s pohrebom. Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady účtované pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka náklady na úpravu hrobu. Náklady na zriadenie pomníka sa uhrádzajú maximálne do výšky 663,88 eura. Suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bola maximálne 2 675,70 eur.

NÁKLADY SPOJENÉ S LIEČENÍM

Pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením. Hlavným kritériom pre posúdenie oprávnenosti tohto nároku je účelnosť nákladov liečenia. Účelné náklady spojené s liečením sú také náklady, ktoré slúžia k obnoveniu zdravia alebo aspoň zlepšeniu zdravotného stavu poškodeného. Patria sem najmä lieky, zdravotnícke pomôcky, náklady rehabilitácie. Náklady liečenia sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil.

Škodu na zdraví, ktorá Vám vznikla pri dopravnej nehode

uhrádza komerčná poisťovňa

z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

                                     

                                        RADI PREVEZMEME VAŠE ZASTÚPENIE

                                                     www.odskodneniepzp.sk