Infolinka: 0905 703 401 info@odskodneniepzp.sk

Škoda na zdraví

 Spolupracujeme so skúsenými advokátmi, znalcami a lekármi

 

Zranenému môžu vzniknúť nároky zo škody na zdraví,

ktorú utrpel v dôsledku

 

 

                                        a) dopravnej nehody

                                        b) pracovného úrazu a choroby z povolania

                                        c) zanedbania zdravotnej starostlivosti

BOLESTNÉ

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo. Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. V rámci bolestného sa odškodňujú rôzne pomliaždenia, vykĺbenia, zlomeniny hornej, či dolnej končatiny a poškodenia iných anatomických častí ľudského tela. Pri určení rozsahu náhrady za bolesť sa vychádza zo zdarvotnej dokumentácie poškodeného. Pritom je potrebné rešpektovať zákonom určené pravidlá pre hodnotenie bolesti.

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo naplnenie jeho spoločenských úloh. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. V rámci trvalých následkov sa odškodňujú rôzne obmedzenia pohyblivosti pohybového aparátu horných a dolných končatín, jazvy, popáleniny, či iné trvalé následky.

 

STRATA NA ZÁROBKU POČAS TRVANIA PN

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti  sa uhrádza peňažným dôchodkom vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom poškodeného, ktorý dosahoval pred vznikom škody a náhradou, ktorá mu bola vyplatená v dôsledku choroby alebo úrazu podľa osobitných predpisov. Poškodený má nárok na stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Strata na zárobku sa poskytuje počas trvania pracovnej neschopnosti. Nárok na jej priznanie zanikne ukončením pracovnej neschopnosti. Strata na zárobku počas trvania pracovnej neschopnosti sa poskytuje za pracovné dni, počas ktorých by poškodený zamestnanec inak pracoval.  

 

STRATA NA ZÁROBKU PO SKONČENÍ PN

Strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa uhrádza peňažným dôchodkom vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom, ktorý poškodený  dosahoval pred vznikom škody, a súčtom zárobku, ktorý poškodený dosahuje po skončení pracovnej neschopnosti a priznaného invalidného dôchodku. Predpokladom priznania nároku je reálny pokles zárobku po skončení pracovnej neschopnosti v dôsledku zranení utrpených pri dopravnej nehode. Posudzuje sa vždy zdravotná spôsobilosť poškodeného na ďalší výkon práce po dopravnej nehode. Nárok na stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti zanikne dovŕšením dôchodkového veku alebo priznaním predčasného starobného dôchodku.

STRATA NA DOCHODKU

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku. Dopravná nehoda môže poškodeného úplne, prípadne čiastočne diskvalifikovať zo zaradenia sa do pracovného života. Predmetný nárok kompenzuje časť dôchodku, na ktorú by poškodený mal nárok, pokiaľ by mohol pracovať. 

NÁKLADY NA VYŽIVU POZOSTALÝM

Pri usmrtení uhrádza ten, kto spôsobil škodu formou peňažného dôchodku náklady na výživu pozostalým, ktorým bol poškodený ku dňu svojej smrti povinný poskytovať výživu. Peňažný dôchodok pre pozostalých sa uhrádza vo výške rozdielu medzi tým, čo by poškodený mal podľa primeraného očakávania pozostalým poskytovať, ak by k usmrteniu nebolo došlo, a dávkami podľa osobitného predpisu poskytovanými z rovnakého dôvodu. Náklady na výživu pozostalým predstavujú opakujúce sa plnenie v budúcnosti, ktoré sa vypláca počas trvania zákonom stanovenej vyživovacej povinnosti.

NÁKLADY POHREBU

Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom má osoba, ktorá uhradila náklady spojené s pohrebom. Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady účtované pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka náklady na úpravu hrobu. Náklady na zriadenie pomníka sa uhrádzajú maximálne do výšky 663,88 eura. Suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bola maximálne 2 675,70 eur.

NÁKLADY SPOJENÉ S LIEČENÍM

Pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením. Hlavným kritériom pre posúdenie oprávnenosti tohto nároku je účelnosť nákladov liečenia. Účelné náklady spojené s liečením sú také náklady, ktoré slúžia k obnoveniu zdravia alebo aspoň zlepšeniu zdravotného stavu poškodeného. Patria sem najmä lieky, zdravotnícke pomôcky, náklady rehabilitácie. Náklady liečenia sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil.

Škodu na zdraví, ktorá Vám vznikla pri dopravnej nehode

uhrádza komerčná poisťovňa

z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

                                     

                                        RADI PREVEZMEME VAŠE ZASTÚPENIE

                                                     www.odskodneniepzp.sk