Infolinka: 0905 703 401 info@odskodneniepzp.sk

Nemajetková ujma

 Stratili ste rodinného príslušníka pri dopravnej nehode ?

Máte nárok na odškodnenie

 

 

%

Profesionalita

%

Odbornosť

%

Spoľahlivosť

 

Nemajetková ujma

za smrť blízkej osoby pri dopravnej nehode

 

 

ČO JE NEMAJETKOVÁ UJMA ?

 

Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život. Právo na súkromie zahŕňa právo fyzickej osoby vytvoriť a udržiavať vzťahy s inými ľudmi. Obzvlášť v citovej oblasti, aby fyzická osoba mohla rozvíjať vlastnú osobnosť. Smrť ako absolútna strata predstavuje sama o sebe závažný zásah do práva na ochranu osobnosti. Spôsobuje ťažké psychické rozpoloženie  vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka. V prípade fungujúcej rodiny má za následok násilné pretrhnutie úzkych rodinných a citových väzieb. Protiprávne narušenie týchto vzťahov predstavuje neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti. Nemajetková ujma môže byť spôsobená i prevádzkou motorového vozidla.

 

AKÁ JE VÝŠKA NEMAJETKOVEJ UJMY ?

 

 

Nemajetková ujma zmierňuje následky neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti. Nemajetková ujma Vám nevráti zosnulú blízku osobu. Žiaden zákon neurčuje maximálnu (minimálnu) výšku nemajetkovej ujmy. Nemajetková ujma závisí od úvahy súdu. Každý sudca môže posúdiť jej výšku odlišne.  Súd vo svojom rozhodnutí musí uviesť dôvody, pre ktoré  bola priznaná náhrada nemajetkovej ujmy v konkrétnej výške. I keď  nemajetková uma a jej výška je predmetom voľnej úvahy súdu, táto úvaha sa musí opierať o preskúmateľné hľadiská. Výška náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je určovaná zákonnými kritériami. Rozhodujúcimi kritériami sú závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti. Nemajetková ujma môže byť priznaná súdom vo výške až niekoľko desiatok tisíc eur.

PREMLČUJE SA NEMAJETKOVÁ UJMA ?

 

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu právo  na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je právom majetkovej povahy. Ako každé iné majetkové právo sa premlčuje. Premlčacia lehota je 3 roky.  Počiatok plynutia premlčacej doby v prípade náhrady za nemateriálnu ujmu je viazaný na okamih, kedy došlo k neoprávnenému zásahu spôsobilému porušiť alebo ohroziť osobnostné práva fyzickej osoby. Týmto okamihom je smrteľná dopravná nehoda. Premlčacia doba plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy k takémuto zásahu došlo. Po uplynutí premlčacej lehoty môže vinník nehody namietať premlčanie náhrady nemajetkovej ujmy. Na premlčanie prihliadne súd len na vznesenú námietku premlčania. Premlčané právo nemôže súd priznať.

Nemajetkovú ujmu musí uhradiť

vodič motorového vozidla, ktorý zavinil smrteľnú dopravnú nehodu.

 

V ROKU 2017

TRAGICKY ZAHYNULO NA SLOVENSKÝCH CESTÁCH

 

Chodcov

Cyklistov

Motocyklistov

Členov posády vozidla

KONTAKTUJTE NÁS

 Ak neuplynuli ešte 3 roky od smrteľnej dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úmrtiu rodinného príslušníka, máte možnosť uplatniť si nárok na nemajetkovú ujmu.

 

 

0905 703 401

www.odskodneniepzp.sk